English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه در راستای سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور استفاده از ظرفیت عظیم مشارکت عمومی در تأمین سلامت و در جهت تحقق بند 11 سیاست های کلی «سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موضوع افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها، سازمانهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان تشکیل گردید.
از جمله وظایف و مسئولیت این معاونت مدیریت و راهبری ظرفیت های اجتماعی در بخش سلامت در مناطق تحت پوشش و هدایت آنها در جهت توسعه و ارتقاء نظام سلامت از طریق سازماندهی، توسعه و حمایت از مؤسسه خیریه و سازمانهای مردم نهاد و ارتباط مؤثر با واحدهای درون بخشی و سازمانهای بین بخشی می باشد.
دبیرخانه سیاست گذاری سلامت، واحد هماهنگ کننده و پایش گر در فرآیند تدوین، تصویب، استقرار و ارزشیابی سیاست ها و برنامه های متنوع توسعه سلامت استانی است و وظایف خود را در چهار قلمرو شامل حوزه استانداری (به همراه کلیه سازمان های ستادی استان و فرمانداری ها از طریق کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی)، ستاد دانشگاه علوم پزشکی (شامل کلیه معاونت ها و حوزه های ستادی دانشگاه و دانشکده ها از طریق هیات امناء، هییت رییسه و شورای دانشگاه)، شهرستانها (مراکز بهداشتی و درمان شهرستان ها از طریق هییت رییسه و معاونت بهداشتی) و خانه مشارکت مردم (از طریق شورای مشارکت مردم در سلامت استان) به انجام می رساند، محل دبیرخانه در دانشگاه و زیر نظر رییس دانشگاه است.

امید است این مهم با هم اندیشی کلیه اندیشمندان، اعضای هیأت علمی، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و تعامل سازنده با سازمانهای بین بخشی، سازمانهای مردم نهاد و مؤسسات خیریه در حوزه سلامت محقق گردد.


   دانلود : فلو چارت دبير خانه سلامت و امنيت غذايي.pdf           حجم فایل 6120 KB